از آفات ذرت علوفه ای ایران بیشتر بدانیم

از آفات ذرت عاوفه ای چه می دانید؟ درباره انواع آفات ذرت علوفه ای بیشتر بدانیم در کجای ایران افات بیشتر است؟
از مهم ترین و شناخته شده ترین افات می توان انواع زیر را نام برد:

شب پره زمستانی
در تمام مزارع ذرت غلاف دار در تمام آب و هواها یافت می شود. این آفت ساقه خوار است.با خوردن ساقه ها و آوند گیاه باعث قطع شدن و خشک شدن آن میشود مبارزه ای که می توان با آن کرد با دارو های شیمیایی نظیر آلدرین قبل از کاستن بوته است.

کرم برگ خوار
به این لارو، لارو همه چیز خوار هم می گویند. این لارو در شمال کشور بیشتر یافت میشود و همانطور که از اسم آن پیداست به برگ گیاه آسیب میرساند آن هم در دومرحله ی رشد خود یعنی در مرحله ی لاروی بودن و بعد آن راه مبارزه شیمیایی با این آ فت داروپی فسدرین و آزودرین است.

پروانه گاما
این پروانه از تمام بوته تغذیه می کند.

کرم قوزه یا کرم بلال
این آفت محصولاتی همچون گوجه و پنبه راهم درگیر میکند به این آفت آفت افتصادی هم می گویند.
پروانه برنج
از قسمت نرم گیاه تغذیه میکند رشد آنها در آبگیرها وباتلاق ها زیاد است.
کرم طوقه بر، کرم برگ خوار کارادرینا، سیاهک خوشه ی ذرت شیرین، کرم ساقه خوار اروپایی، ویروس ایرانی موزاییک
نیز از انواع افات ذرت علوفه ای به شمار می روند.