تولیدی ذرت علوفه ای گلخانه ای

آیا می دانید تولید انواع ذرت گلخانه در کدام مناطق توجیه اقتصادی بیشتری دارد و به چه دلیل؟ آیا شما نیز قصد تولید ذرت گلخانه ای را برای خوراک دام خود دارید و اینکه از خریداران عمده این محصول می باشید؟

بیشترین میزان تولید انواع ذرت شیرین در تمام دنیا که حدود دو سوم از مقدار کل می باشد اغلب برای خوراک دام به شکل های مختلفی ماند ذرت علوفه تازه، کنسانتره ذرت دام،ذرت سیلاژ شده و ذرت پلت مورد استفاده قرار می گیرد.

در ایران نیز تولید انواع ذرت گلخانه برای همین منظور و بیشتر د مناطق کویری انجام می گیرد که در نتیجه خوراک مورد نیاز دام در این مناطق به راحتی تامین و لبنیات و مواد غذایی پروتئینی برای تغذیه انسان نیز فراهم می شود.

تولیدات ذرت غلاف دار گلخانه ای باعث کاهش حجم واردات این محصول و نیز صرفه جویی ارزی نیز به شمار می رود.