فروش ارقام ذرت با کیفیت

علاوه بر انواع ذرت ارقام مختلفی از ذرت دامی برزیلی با خواص و ویژگی های مختلفی وجود دارد، ارقام مختلف ذرت کدامند و هر کدام چه ویژگی دارند؟
ارقام ذرت با ویژگی های مختلف در بازار وجود دارد که هر کدام از این ارقام با توجه به خواصی که دارند برای کشت در مناطق مختلف با شرایط مختلف مناسب بوده و کاربری های خاص خود را دارند. انواع ذرت عبارتند از: ذرت مکزیکی، ذرت دانه ای، ذرت دندان اسبی، ذرت مومی، ذرت غلاف دار و … دیگر که این نوع دسته بندی ذرت مکزیکی کیلویی ربطی به انواع ذرت مربوط بوده و ربطی به ارقام ذرت ندارد و ارقام ذرت عبارتند از:
سینگل کراس704
سینگل کراس 711
سینگل کراس 604
سینگل کراس 301
سینگل کراس 108

رقم 704 از گروه ارقام دیررس بوده و قدرت سازگاری خوبی دارد و در بسیاری مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف قابلیت کشت دارد از نوع دندان اسبی بوده و زرد رنگ است و قسمت عمده سطح زیر کشت ذرت علوفه ای را در شهرستان میانه را به خود اختصاص داده است.
رقم 711 نیز از ارقام دیررس بوده و برای تولید ذرت علوفه ای با تراکم 70 الی 75 هزار بوته در هکتار مناسب برای مناطق معتدل به شمار می رود. دانه آن نیمه سخت و زرد مایل به نارنجی است.
رقم 604 از گروه ارقام متوسط رس است رنگ و فرم دانه آن شبیه رقم 704 است تراکم بوته لازم برای این رقم 5000 بوته بیشتر از رقم های 704 و 711 است.
این رقم از نوع زودرس بوده واز نوع دندان اسبی است تراکم بوته ای آن 85000 بوته در هکتار است و مناسب برای مناطق سردسیر می باشدو عملکرد دانه آن بین 5 تا 7 تن در هکتار است.
رقم 108 خیلی زودرس است و متوسط عملکرد آن نسبت به سایر ارقام پائین تر است ام خوبی این رقم کوتاه بودن دوره رویش این گیاه است و بنابراین به عنوان محصول دوم و در جایی که کاشت ذرت با تاخیر زیاد انجام می شود مناسب می باشد.