فروش تضمینی ذرت علوفه بسته بندی

نرخ خرید و فروش تضمینی ذرت علوفه ای بسته بندی شده ا کیلویی و 1 تنی با قیمت های تضمینی را در بازار غلات ایران دنبال نمایید.
ذرت شیرین منبع سرشار از پروتئین و انرژی برای دام ها مختلف ، ذرت علوفه ای می باشد که دسترسی کافی در ایران به آن وجود ندارد و به دلیل اینکه ایران تولید چندانی در این رابطه ندارد.

معمولا از کشور های همسایه تولید کننده ذرت غلاف دار، به ایران واردات می شوند و نیز دولت برنامه های دراز مدتی را برای تولید داخلی و افزایش حجم تولید سالانه طرح ریزی کرده است و به صورت جدی در پی اجرایی کردن آن در مناطق حاصلخیز کشور می باشد.