مراحل رشد ذرت علوفه ای در مزارع

آیا می دانید که ذرت علوفه ای چگونه رشد می کند؟ رشد ذرت علوفه ای چند مرحله دارد؟ گلهای نر و ماده ی گیاه در چه مرحله ای از رشد به وجود می ایند؟ نیاز گیاه به آب در کدام مرحله بیشتر است؟ در کدام مرحله ی رشد دانه ها شیری می شوند؟

گیاه ذرت شیرین گیاهی است که یک پایه به حساب می اید. به این معنا که نر و ماده گیاه در یک بوته و پایه قرار دارد ذرت علوفه ای انواع متعددی دارد که دارای نژاد ها گوناکونی هستند.

دوره های رشدی ذرت علوفه ای به این شکل است که در ابتدا رشد به صورت کم است و گیاه در این دوره در حال سبز شدن است وتا زمانی که گلهای نر رشد می کنند ادامه دارد. مرحله دوم رشد سریع تر است و از زمانی است که گلهای نر رشد می کنند تا زمانی که دانه های ذرت غلاف دار شیری می شوند.

مسلما بوته ی ذرت علوفه ای در این مرحله نیاز بشتری به اب دارد. واما دوره سوم مرحله ایست که گیاه وزن خود را از دست می دهد وتا زمانی که دانه ها برسند ادامه دارد. ذرت علوفه ای برای رشد نیاز شدید به اب قراوان وگرما ی طولانی دارد.

خاک ذرت علوفه ای باید گود و عمیق و حاصلخیز باشد ومی توان گفت که نیاز مبرمی به کود حاوی فسفر و پتاسیم، گوگرد و منیزیم دارد تازماننی که به طور کامل رشد کند وتبدیل به یک گیاه بالغ شود و بتوان آن را برای کشت درو کرد ذرت علوفه ای را عموما با دستگاه های مکانیزه درو می کند و بسته بندی میی گردد.